Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

ปลาอีกอง (ปลาโสร่ง) กินอะไร ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะ อาหาร วิธีเลี้ยง.

เนื้อหาข้อมูล ปลาอีกอง

ปลาอีกอง คืออะไร?

ปลาอีกอง คือสัตว์จำพวกปลาในกลุ่มปลาน้ำจืดไทยชนิดหนึ่งที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติของไทย ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดไทยที่มีลักษณะสวยงาม จึงนิยมนำมาเลี้ยงในตู้ปลา เป็นปลาสวยงามน้ำจืดของไทย

ปลาอีกอง เป็นสัตว์มีแกนสันหลังซึ่งอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง โดยอยู่ในจำพวกปลากระดูกแข็ง (Bony fish) ในชั้นปลาที่มีก้านครีบ (ray-finned fish) ซึ่งจัดเป็นสัตว์เลือดเย็น (Cold-blooded) ที่อุณหภูมิในร่างกายสามารถปรับเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัย หายใจด้วยเหงือก ช่องเหงือกมองไม่เห็นมีแผ่นแก้มปิดเหงือก มีลักษณะโครงกระดูกเป็นกระดูกแข็ง มีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างแบน มีครีบและหาง ซึ่งใช้ในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในน้ำ

ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น)

ปลาสวยงามน้ำจืดไทยชนิดนี้ นอกจากมีชื่อไทยว่า 'ปลาอีกอง' แล้วยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง (vernacular name) หรือ ชื่อท้องถิ่น (local name) ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีก เช่น ปลาโสร่ง เป็นต้น.

วิธีเลี้ยงในตู้ปลา

วิธีเลี้ยงปลาอีกองในตู้ปลา นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เลี้ยงในตู้ขนาดเล็กที่ตกแต่งด้วยก้อนหินและขอนไม้

กินอะไรเป็นอาหาร

ปลาอีกอง ปลาโสร่ง ลักษณะ กินอะไร อาหาร วิธีเลี้ยง

photo by Fishipedia.

อาหารของปลาอีกอง ในธรรมชาติจะกินสัตว์หน้าดินขนาดเล็กและแมลงเป็นอาหาร แต่ในที่เลี้ยงในตู้ปลา สามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อสามัญ (Common name) ของ ปลาอีกอง ภาษาอังกฤษ ว่า T-barb, Spanner barb.

ชื่อวิทยาศาสตร์

ปลาอีกอง ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Barbodes lateristriga (Valenciennes, 1842) เป็นปลาน้ำจืดไทยในสกุล Barbodes โดยถูกจัดอยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) ซึ่งเป็นวงศ์ปลาน้ำจืดในอันดับปลาตะเพียน (Cypriniformes)

ชื่อพ้อง (Synonyms)

  • Barbus lateristriga Valenciennes, 1842
  • Puntius lateristriga (Valenciennes, 1842)
  • Systomus lateristriga (Valenciennes, 1842)
  • Barbus zelleri Ahl, 1937

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)

ลักษณะทั่วไป

ปลาอีกอง มีลักษณะ ด้านบนของหัวมีสีเทา ด้านข้างของหัวและลำตัวมีสีพื้นเป็นสีเนื้ออมชมพู ด้านข้างลำตัวมีแถบสีดำ 3 แถบ สองแถบแรกทอดในแนวขวางลำตัว รูปร่างของแถบมีลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยมชี้ลง ตำแหน่งของแถบที่หนึ่ง อยู่ด้านหลังช่องเปิดเหงือก แถบที่สองอยู่ใต้ฐานครีบหลัง แถบที่สามทอด ในแนวยาวบริเวณตอนกลางของคอดหางเริ่มจากด้านหน้าครีบก้นถึง ฐานครีบหาง ครีบท้องสีขาว ครีบก้นสีส้มแดง ขอบตอนปลายของครีบ มีสีเทา ครีบหลังสีเทา ครีบหางสีส้มเข้ม

การแพร่กระจายและถิ่นอาศัย

การแพร่กระจายและถิ่นอาศัยของปลาอีกอง พบตามบริเวณลำธารตามที่ราบ หรือในแอ่งน้ำตกที่มีพื้นเป็นกรวดหิน และน้ำใส น้ำมีคุณภาพดีในภาคตะวันตกตอนล่างและภาคใต้ ในลุ่มน้ำทางภาคใต้

ที่มา : อรุณี รอดลอย. (2564). 95 ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย 95 ปี กรมประมง. กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

รายละเอียดเพิ่มเติม