เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

ปลาบู่กล้วย, บู่กล้วยกระโดงฟ้า, ปลาบู่จุด กินอะไร อาหาร วิธีเลี้ยงในตู้ปลา ลักษณะ.

เนื้อหาข้อมูล ปลาบู่กล้วย

ปลาบู่กล้วย คืออะไร?

ปลาบู่กล้วย คือสัตว์จำพวกปลาในกลุ่มปลาน้ำจืดไทยชนิดหนึ่งที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติของไทย ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดไทยที่มีลักษณะสวยงาม จึงนิยมนำมาเลี้ยงในตู้ปลา เป็นปลาสวยงามน้ำจืดของไทย

ปลาบู่กล้วย เป็นสัตว์มีแกนสันหลังซึ่งอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง โดยอยู่ในจำพวกปลากระดูกแข็ง (Bony fish) ในชั้นปลาที่มีก้านครีบ (ray-finned fish) ซึ่งจัดเป็นสัตว์เลือดเย็น (Cold-blooded) ที่อุณหภูมิในร่างกายสามารถปรับเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัย หายใจด้วยเหงือก ช่องเหงือกมองไม่เห็นมีแผ่นแก้มปิดเหงือก มีลักษณะโครงกระดูกเป็นกระดูกแข็ง มีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างแบน มีครีบและหาง ซึ่งใช้ในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในน้ำ

ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น)

ปลาสวยงามน้ำจืดไทยชนิดนี้ นอกจากมีชื่อไทยว่า 'ปลาบู่กล้วย' แล้วยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง (vernacular name) หรือ ชื่อท้องถิ่น (local name) ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีก เช่น ปลาบู่กล้วยกระโดงฟ้า, ปลาบู่จุด, ปลาบู่จุดดำ, ปลากัดทะเล เป็นต้น.

วิธีเลี้ยงปลาบู่กล้วยในตู้ปลา

วิธีเลี้ยงปลาบู่กล้วยในตู้ปลา สามารถเลี้ยงในตู้ปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไม้น้ำ อุปนิสัยชอบนอนนิ่ง ๆ แผ่ครีบกางออกอวดสีสันสวยงาม เป็นปลาสวยงามที่ค่อนข้างหายากในปัจจุบัน

ปลาบู่กล้วย กินอะไรเป็นอาหาร

ปลาบู่กล้วย ปลาบู่กล้วยกระโดงฟ้า, ปลาบู่จุด ลักษณะ กินอะไร อาหาร วิธีเลี้ยง

Photo by Just Cichlids.

อาหารของปลาบู่กล้วย ในธรรมชาติจะกินไรน้ำ แพลงก์ตอนสัตว์ ตัวอ่อนแมลงน้ำเป็นอาหาร แต่ในที่เลี้ยงในตู้ปลา สามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อสามัญ (Common name) ของ ปลาบู่กล้วย ภาษาอังกฤษ ว่า Knight goby, Spotted goby.

ชื่อวิทยาศาสตร์

ปลาบู่กล้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Stigmatogobius sadanundio (Hamilton, 1822) เป็นปลาน้ำจืดไทยในสกุล Stigmatogobius โดยถูกจัดอยู่ในวงศ์ปลาบู่ (Gobiidae) ซึ่งเป็นวงศ์ปลาน้ำจืดในอันดับปลาบู่ (Gobiiformes)

ชื่อพ้อง (Synonyms)

  • Gobius apogonius Cantor, 1849
  • Gobius sadanundio Hamilton, 1822

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)

ลักษณะทั่วไป

ปลาบู่กล้วย มีลักษณะ เป็นปลาน้ำจืดไทยขนาดเล็ก ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 6 ซม. กระโดงส่วนหน้าและขอบของครีบมีแถบสีฟ้า ลำตัวค่อนข้างกลม หางแบน หัวโต นัยน์ตามีขนาดใหญ่

ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนอมเหลือง ลำตัวมีจุดแต้ม สีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม มีจุดประสีเข้มขนาดเล็กกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบ ทั่วทั้งลำตัว

ครีบหลังยาวแบ่งเป็นสองตอน ตอนหน้าเป็นเส้นยาว ตอนหลัง แผ่กางมีจุดประสีดำกระจายทั่วอย่างเป็นระเบียบ ครีบหางใหญ่ปลายมน มีจุดประสีเข้มกระจายทั่ว ครีบท้องมีจุดประ ครีบอกใส

การแพร่กระจายและถิ่นอาศัย

การแพร่กระจายและถิ่นอาศัยของปลาบู่กล้วย พบในประเทศไทย อินเดีย ศรีลังกา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

ที่มา : อรุณี รอดลอย. (2564). 95 ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย 95 ปี กรมประมง. กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

รายละเอียดเพิ่มเติม