เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

ปลาก้างพระร่วง (ปลาผี) วิธีเลี้ยง กินอะไร อาหาร ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะ.

เนื้อหาข้อมูล ปลาก้างพระร่วง

ปลาก้างพระร่วง คืออะไร?

ปลาก้างพระร่วง คือสัตว์จำพวกปลาในกลุ่มปลาน้ำจืดไทยชนิดหนึ่งที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติของไทย ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดไทยที่มีลักษณะสวยงาม จึงนิยมนำมาเลี้ยงในตู้ปลา เป็นปลาสวยงามน้ำจืดของไทย

ปลาก้างพระร่วง เป็นสัตว์มีแกนสันหลังซึ่งอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง โดยอยู่ในจำพวกปลากระดูกแข็ง (Bony fish) ในชั้นปลาที่มีก้านครีบ (ray-finned fish) ซึ่งจัดเป็นสัตว์เลือดเย็น (Cold-blooded) ที่อุณหภูมิในร่างกายสามารถปรับเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัย หายใจด้วยเหงือก ช่องเหงือกมองไม่เห็นมีแผ่นแก้มปิดเหงือก มีลักษณะโครงกระดูกเป็นกระดูกแข็ง มีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างแบน มีครีบและหาง ซึ่งใช้ในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในน้ำ

ลักษณะเด่น

ปลาก้างพระร่วง มีลักษณะโดดเด่น คือลำตัว เนื้อปลาใสจะมีลักษณะโปร่งแสง ทำให้มองเห็นก้าง ภายในตัวได้อย่างชัดเจน เฉพาะส่วนของหัวและกระเพาะอาหารเท่านั้นที่ทึบแสง จึงมีชื่อสามัญว่า "Glass catfish" ทำให้ได้รับความนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามทั่วโลก

ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น)

ปลาสวยงามน้ำจืดไทยชนิดนี้ นอกจากมีชื่อไทยว่า 'ปลาก้างพระร่วง' แล้วยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง (vernacular name) หรือ ชื่อท้องถิ่น (local name) ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีก เช่น ปลาผี, ปลาอีแกนีปี๊ฮ์ เป็นต้น.

วิธีเลี้ยงในตู้ปลา

วิธีเลี้ยงปลาก้างพระร่วงในตู้ปลา สามารถเลี้ยงในตู้ที่ตกแต่งด้วยพรรณไม้น้ำ นิยมอยู่เป็นฝูง เป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยม ตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูง ปัจจุบันการส่งออกยังมีการรวบรวมจากธรรมชาติ ปัจจุบันเพาะพันธุ์ได้ แต่ยังไม่ได้ในปริมาณมาก

กินอะไรเป็นอาหาร

ปลาก้างพระร่วง ปลาผี, ปลาอีแกนีปี๊ฮ์ ลักษณะ กินอะไร อาหาร วิธีเลี้ยง

Photo by J.PICARD - CHALLET HÉRAULT.

อาหารของปลาก้างพระร่วง ในธรรมชาติจะกินไรน้ำ พวกแมลงน้ำขนาดเล็ก และแพลงค์ตอนสัตว์เป็นอาหาร แต่ในที่เลี้ยงในตู้ปลา สามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อสามัญ (Common name) ของ ปลาก้างพระร่วง ภาษาอังกฤษ ว่า Glass catfish, Ghost catfish, Asian glass catfishes.

ชื่อวิทยาศาสตร์

ปลาก้างพระร่วง ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Kryptopterus vitreolus Ng & Kottelat, 2013 เป็นปลาน้ำจืดไทยในสกุล Kryptopterus โดยถูกจัดอยู่ในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) ซึ่งเป็นวงศ์ปลาน้ำจืดในอันดับปลาหนัง (Siluriformes)

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)

ลักษณะทั่วไป

ปลาก้างพระร่วง มีลักษณะ ลำตัวยาวแบนข้าง มีหนวด 2 คู่ หนวดคู่แรกอยู่บนขากรรไกรบน มีขนาดยาว และชี้ไปด้านหน้า ส่วนหนวดคู่ที่ 2 มีขนาดสั้น อยู่บนขากรรไกรล่าง ครีบหลัง มีขนาดเล็กและสั้นมากแทบมองไม่เห็น ครีบก้นยาวตลอดจนถึงครีบหาง หางเล็กเป็นแฉกลึก หัวมีขนาดเล็ก จะงอยปากสั้น ตากลมโต เนื้อปลาจะมีลักษณะโปร่งแสง ทำให้มองเห็นก้างภายในตัวได้อย่างชัดเจน เฉพาะส่วนของหัวและกระเพาะ อาหารเท่านั้นที่ทึบแสง ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 8 ซม. ขนาดใหญ่สุดความ ยาวประมาณ 15 ซม.

การแพร่กระจายและถิ่นอาศัย

การแพร่กระจายและถิ่นอาศัยของปลาก้างพระร่วง พบในแหล่งน้ำไหล ลำคลองขนาดเล็กบริเวณเชิงเขา ไปจนถึงแหล่งน้ำที่เป็นที่ราบลุ่มที่น้ำไหลเอื่อยๆ เคยมีรายงานพบในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ในภาคกลางพบที่ จังหวัดนครนายก จันทบุรีและตราด แต่ปัจจุบันพบเฉพาะทางภาคใต้พบแถบ จังหวัดพัทลุง และสงขลา

ที่มา : อรุณี รอดลอย. (2564). 95 ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย 95 ปี กรมประมง. กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

รายละเอียดเพิ่มเติม