เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

ปลาบู่เสือ (ปลาบู่ลายเสือ) กินอะไร อาหาร ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะ วิธีเลี้ยงในตู้ปลา.

เนื้อหาข้อมูล ปลาบู่เสือ

ปลาบู่เสือ คืออะไร?

ปลาบู่เสือ คือสัตว์จำพวกปลาในกลุ่มปลาน้ำจืดไทยชนิดหนึ่งที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติของไทย ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดไทยที่มีลักษณะสวยงาม จึงนิยมนำมาเลี้ยงในตู้ปลา เป็นปลาสวยงามน้ำจืดของไทย

ปลาบู่เสือ เป็นสัตว์มีแกนสันหลังซึ่งอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง โดยอยู่ในจำพวกปลากระดูกแข็ง (Bony fish) ในชั้นปลาที่มีก้านครีบ (ray-finned fish) ซึ่งจัดเป็นสัตว์เลือดเย็น (Cold-blooded) ที่อุณหภูมิในร่างกายสามารถปรับเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัย หายใจด้วยเหงือก ช่องเหงือกมองไม่เห็นมีแผ่นแก้มปิดเหงือก มีลักษณะโครงกระดูกเป็นกระดูกแข็ง มีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างแบน มีครีบและหาง ซึ่งใช้ในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในน้ำ

ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น)

ปลาสวยงามน้ำจืดไทยชนิดนี้ นอกจากมีชื่อไทยว่า 'ปลาบู่เสือ' แล้วยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง (vernacular name) หรือ ชื่อท้องถิ่น (local name) ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีก เช่น ปลาบู่ลายเสือ เป็นต้น.

วิธีเลี้ยงในตู้ปลา

วิธีเลี้ยงปลาบู่เสือในตู้ปลา สามารถเลี้ยงในตู้ที่มีการตกแต่งด้วย ก้อนหิน ขอนไม้ และพรรณไม้น้ำ

กินอะไรเป็นอาหาร

ปลาบู่เสือ ปลาบู่ลายเสือ ลักษณะ กินอะไร อาหาร วิธีเลี้ยง

Photo by ENRICO RICHTER.

อาหารของปลาบู่เสือ ในธรรมชาติจะกินกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเป็นอาหาร แต่ในที่เลี้ยงในตู้ปลา สามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อสามัญ (Common name) ของ ปลาบู่เสือ ภาษาอังกฤษ ว่า Tiger Goby, Narrow-barred Mangrove Goby.

ชื่อวิทยาศาสตร์

ปลาบู่เสือ ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Mugilogobius tigrinus Larson, 2001 เป็นปลาน้ำจืดไทยในสกุล Mugilogobius โดยถูกจัดอยู่ในวงศ์ปลาบู่ (Gobiidae) ซึ่งเป็นวงศ์ปลาน้ำจืดในอันดับปลาบู่ (Gobiiformes)

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)

ลักษณะทั่วไป

ปลาบู่เสือ มีลักษณะเป็นปลาบู่ขนาดเล็ก ขนาดความยาวเฉลี่ย 3.5-4 เซนติเมตร ลำตัว รูปทรงกระบอกเรียว หัวเล็กกลมขู่ พื้นลำตัวสีเนื้อ มีลายสีดำพาดเป็นปล้อง ตามลำตัวที่สมบูรณ์ 4 อัน และมีจุดสีดำอยู่บริเวณฐานของครีบหาง ครีบหลังครีบแรกมีหนาม 6 อัน ครีบหลังครีบที่สองมีหนาม 1 อัน ครีบกระโดงมีแต้มสีดำล้อมด้วยสีเหลืองสดใส

การแพร่กระจายและถิ่นอาศัย

การแพร่กระจายและถิ่นอาศัยของปลาบู่เสือ แหล่งน้ำกร่อย บริเวณที่มีกรวดเล็ก ๆ และเศษใบไม้ ปากแม่น้ำ ป่าชายเลน ทางภาคใต้ของไทย และประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และศรีลังกา

ที่มา : อรุณี รอดลอย. (2564). 95 ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย 95 ปี กรมประมง. กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

รายละเอียดเพิ่มเติม