Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

ปลาทรงเครื่อง, ปลาฉลามหางแดง อาหาร กินอะไร ชื่อวิทยาศาสตร์ วิธีเลี้ยงในตู้ปลา.

เนื้อหาข้อมูล ปลาทรงเครื่อง

ปลาทรงเครื่อง คืออะไร?

ปลาทรงเครื่อง คือสัตว์จำพวกปลาในกลุ่มปลาน้ำจืดไทยชนิดหนึ่งที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติของไทย ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดไทยที่มีลักษณะสวยงาม จึงนิยมนำมาเลี้ยงในตู้ปลา เป็นปลาสวยงามน้ำจืดของไทย

ปลาทรงเครื่อง เป็นสัตว์มีแกนสันหลังซึ่งอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง โดยอยู่ในจำพวกปลากระดูกแข็ง (Bony fish) ในชั้นปลาที่มีก้านครีบ (ray-finned fish) ซึ่งจัดเป็นสัตว์เลือดเย็น (Cold-blooded) ที่อุณหภูมิในร่างกายสามารถปรับเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัย หายใจด้วยเหงือก ช่องเหงือกมองไม่เห็นมีแผ่นแก้มปิดเหงือก มีลักษณะโครงกระดูกเป็นกระดูกแข็ง มีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างแบน มีครีบและหาง ซึ่งใช้ในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในน้ำ

ลักษณะเด่น

ปลาทรงเครื่อง มีลักษณะเด่น คือ เป็นปลาสวยงามที่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกเพราะมีรูปร่างปราดเปรียวลำตัว สีดำคล้ำตัดกับสีแดงของครีบหาง ทำให้มองดูสวยเด่นสะดุดตา มีชื่อเรียก กันอีกชื่อว่า "ปลาฉลามหางแดง"

ชื่อไทย, ชื่อพื้นเมือง (ชื่อท้องถิ่น)

ปลาสวยงามน้ำจืดไทยชนิดนี้ นอกจากมีชื่อไทยว่า 'ปลาทรงเครื่อง' แล้วยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง (vernacular name) หรือ ชื่อท้องถิ่น (local name) ซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นอีก เช่น ปลาฉลามหางแดง, ปลาหางแดง เป็นต้น.

วิธีเลี้ยงในตู้ปลา

วิธีเลี้ยงปลาทรงเครื่องในตู้ปลา สามารถเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่นในตู้ปลาที่มีพรรณไม้น้ำ อุปนิสัยชอบและเล็มกิน ตะไคร่น้ำและเศษสารอินทรีย์ในตู้ปลา

กินอะไรเป็นอาหาร

ปลาทรงเครื่อง ปลาฉลามหางแดง, ลักษณะ กินอะไร อาหาร วิธีเลี้ยง

photo by FLAIR WANG.

อาหารของปลาทรงเครื่อง ในธรรมชาติจะกินสารอินทรีย์เล็ก ๆ ตะไคร่น้ำ และตัวอ่อนแมลงน้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร แต่ในที่เลี้ยงในตู้ปลา สามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อสามัญ (Common name) ของ ปลาทรงเครื่อง ภาษาอังกฤษ ว่า Redtail sharkminnow, Redtail sharkminnor, Redtail shark, Red-tailed labeo, Red tailed shark.

ชื่อวิทยาศาสตร์

ปลาทรงเครื่อง ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Epalzeorhynchos bicolor (Smith, 1931) เป็นปลาน้ำจืดไทยในสกุล Epalzeorhynchos โดยถูกจัดอยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) ซึ่งเป็นวงศ์ปลาน้ำจืดในอันดับปลาตะเพียน (Cypriniformes)

ชื่อพ้อง (Synonyms)

  • Epalzeorhynchus bicolor (Smith, 1931)
  • Labeo bicolor Smith, 1931

อนุกรมวิธาน (Taxonomy)

ลักษณะทั่วไป

ปลาทรงเครื่อง มีลักษณะ ลำตัวเพรียวยาว แบนข้าง ปากเล็ก มีหนวด 2 คู่ เกล็ดเล็ก ลำตัวสีเทาเข้ม ถึงดำ ท้องสีจาง ครีบดำหรือคล้ำ ยกเว้นครีบหางสีแดงสด ครีบอกใส ครีบ หางเว้าลึก ขนาดเฉลี่ยมีความยาวประมาณ 10-12 ซม.

การแพร่กระจายและถิ่นอาศัย

การแพร่กระจายและถิ่นอาศัยของปลาทรงเครื่อง พบเฉพาะทางตอนกลางของไทย ในแม่น้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเท่านั้น

ที่มา : อรุณี รอดลอย. (2564). 95 ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย 95 ปี กรมประมง. กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

รายละเอียดเพิ่มเติม